Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

§1

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma M&D Gusto Dominika Czapla z siedzibą w Dusznikach , ul. Leśna 10/10 64-550 Duszniki Wlkp

§2

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres siedziby.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu :

a) nawiązania współpracy, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług

b) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną

c) podatkowo-księgowych oraz innych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa

d) obsługi procesu reklamacji i gwarancji

e) badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalenia poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów

f) w celach marketingowych i promocyjnych, w tym uczestnictwa w organizowanych przez Administratora programach i akcjach promocyjnych

§3

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty:

a) osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie, właściciele sklepów partnerskich;

c) firmy montażowe, kurierskie i świadczące usługi transportowe oraz pocztowe, które będą dostarczać do Państwa zamówione przesyłki lub dokonywać montażu zakupionych produktów

§4

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z realizacją zawartej umowy wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

§5

Posiada Pan/Pani prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) sprostowania swoich danych osobowych

c) usunięcia swoich danych osobowych

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych mailowo na adres info@mdgusto.pl  jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,

f) przenoszenia swoich danych osobowych

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne wynikającym z chęci zawarcia umowy